یکشنبه، اردیبهشت ۰۳، ۱۳۹۱

تعالیم عملی و عالمگیر باگاوان شری ساتیا سائی بابا - پرفسور آنیل کومار کاما راجو


سخنرانی هایی که توسط پرفسور آنیل کومار کاما راجو در گروه مطالعات معنوی روزهای یکشنبه در ساختمان آموزش ارزشهای انسانی در پراشانتی نیلایام ارائه شده است.