پنجشنبه، فروردین ۳۱، ۱۳۹۱

واژگان فارسی در زبان گرجی طبق « فرهنگ عاميانه شهری » - دکتر نوماد بارتايا ، Tbilisi تفليس سال 2010


در سال 1997 بر اساس منابع آرشيوی موجود، کتاب « فرهنگ شهری » تاليف شاعر مشهور گرجی يوسب گريشاوشويلی      ( 1889-1965 ) با کوشش پروفسور روسودان کوسراشويلی چاپ و منتشر شد. فرهنگ مذکور
از لحاظ لغات شرقی وبه خصوص لغات فارسی بسيار غنی می باشد. هر چند عمدتا لغات به کار رفته در اين فرهنگ، به خصوص به دوره ارتباطات لغوی و زبانی در عصر صفويه، که در گفتار تفليس صورت گرفته بود مربوط می شود ولی تنها به آن دوره خاص محدود نشده است.
اميد است، کتاب حاضر، که در زمينه نماياندن لغات فارسی در « فرهنگ شهری » برای اولين بار تدوين شده ، جهت استفاده و بهره برداری علاقه مندان به مسائل روابط زبانی فارسی و گرجی و عموما زبان شناسی مفيد واقع گردد.