پنجشنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۹۱

قصه گنجشکک (به زبان شغنانی) - دوکتور خوش نظر پامیرزاد ، نادرعلی یوسفی - کابل ، افغانستان ، سال 1389