دوشنبه، خرداد ۰۸، ۱۳۹۱

دو پیکر (دفتر شعر) - نیكلای استپانویچ گومیلف، اسیپ امیلیویچ ماندلشتام ، شاپور احمدی