دوشنبه، خرداد ۰۸، ۱۳۹۱

تذكرالانقلاب‏ - فیض محمد كاتب هزاره‏ ، دكتر الكساندر اشكیراندو‏ ، عزیز آریانفر‏


‏از دیباچه کتاب : ‏  
‏" «تذكر الانقلاب» به دست مولف اثر پرآوازه چند جلدی «سراج ‏التواریخ» نوشته شده است و منبع بی مانندی در زمینهء  ‏تاریخ نوین افغانستان است. در این اثر به تفصیل بر ‏حقایق نا شناخته در گذشته
پیرامون رخداد های اجتماعی– ‏سیاسی در كشور در سال های پسین فرمانروایی امیر امان ‏اله (كه به سال 1929 در پی یك كودتای واپسگرا سرنگون ‏گردید) برای پژوهشگران پرتو افگنی می شود. در شالوده ‏كتاب یادداشت های روزانهء مؤلف و گواهی های شهود عینی ‏گذاشته شده است."