سه‌شنبه، خرداد ۱۶، ۱۳۹۱

کتاب مقدس (ترجمه عهد عتیق و عهد جدید- از روی ترجمه سال 1856)کتاب مقدس (ترجمه عهد عتیق و عهد جدید- از روی ترجمه سال 1856)
مترجم:     فاضل خان همدانی (گروسی) - ویلیام گلن- هنری مارتین ‌

دانلود متن کامل کتاب الکترونیک از تارنمای خلیفه گری آشوری و کلدانی:
کتاب مقدس عهد عتیق - سال ترجمه:  ۱۸۵۶
کتاب مقدس عهد جدید - سال ترجمه: ۱۸۷۶
یا
دوکتاب مقدس عهد عتیق و جدید در یک جلد