شنبه، تیر ۱۰، ۱۳۹۱

باب بگشا؛ «دفتر نخست: پیشاتبیین» - هدی صابر


نخستین مجلد از مجموعه مباحث قرآنی شهید هدی صابر ذیل عنوان «باب بگشا: ضرورت رابطه‌ی صاف‌دلانه، مستمر، همه‌گاهی و استراتژیک با خدا» با عنوان «دفتر نخست: پیشاتبیین» توسط وب‌سایت در فیروزه‌ای به صورت یک کتاب الکترونیک منتشر شد.
این کتاب مجموعه‌ی مباحث طرح‌شده توسط شهید هدی صابر و مشارکت‌کنندگان در چهارده نشست نخست «باب بگشا» در حسینیه‌ی ارشاد است که از
شهریور ۱۳۸۷ تا دی‌ماه همان سال را دربر می‌گیرد و مشتمل بر مباحث اولیه‌ی «باب بگشا» تحت عنوان «پیشاتبیین» است.
عناوین این چهارده نشست به ترتیب عبارت اند از: «آغازگاه»، «خدا در وضع موجود»، «چگونگی مواجهه با بحران»، «متدولوژی خروج از بحران»، «متدولوژی ما برای خروج از بحران»، «فاز صفر ما چیست؟»، «به استقبال تبیین»، «تبیین ما: رابطه میان دو مبنا؛ ابراهیم، نماینده‌ی ما» (۶ نشست)، «من جاودان (دکتر محمدی گرگانی)».
دو مساله‌ی محوری‌ای که در این چهارده نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفته، یکی بحران ارتباط با هستی در جامعه‌ی ایران و دیگری ارائه‌ی روشی برای خروج از این بحران است. شهید صابر در نشست‌های بعدی باب بگشا، وارد مرحله‌ی تبیین شده و ذیل عنوان «داشته‌ها و کارکردها خدا» به طور مبسوط به ارائه‌ی مدلی برای عضویت فعالیت انسان ایرانی در جهان هستی در پرتو رابطه‌ای مستمر با خدا و بهره‌مندی از کارآیی‌های «او» پرداخته است.
یادآور می‌شود که مجموعه مباحث باب بگشا مشتمل بر ۷۰ نشست است که از سال ۱۳۸۷ در حسینیه‌ی ارشاد آغاز شده و پس از دستگیری شهید هدی صابر در تابستان ۱۳۸۹ نیمه‌تمام باقی ماند. قرار است که متن نوشتاری سایر نشست‌ها نیز به تدریج منتشر شود.
دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
باب بگشا؛ «دفتر نخست: پیشاتبیین» - هدی صابر