یکشنبه، تیر ۰۴، ۱۳۹۱

فرهنگ روس (ویژه نامه معرفی ایرانشناسان روس)


فرهنگ روس (ویژه نامه معرفی ایرانشناسان روس- بخش دوم)
مدیر مسئول :     ابوذر ابراهیمی تركمان
هیات تحریریه :     ترجمه وتدوین: فرزانه شفیعی ، مهدیه تاری
سردبیر :     ابوذر ابراهیمی تركمان
محل نشر :     روسیه-مسكو
ناشر :     رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه
زبان اصلی مجله :     فارسی