جمعه، تیر ۰۹، ۱۳۹۱

درجستجوی حق انتخاب (آموزه های رهبری برای زنان) - مهناز افخمی، آن آیزنبرگ، هاله وزیری

این کتاب شامل دیدگاه های شمار بسیاری از زنان و محصول همکاری و رایزنی سازمان های غیر دولتی، مدیران، کارمندان وهمچنین محققان، رهبران سیاسی، حقوق دانان و متخصصان بیش از 15 کشور جهان است. این کتاب راهنمایی است که برای استفاده در کارگاه های محلی در آفریقا، آسیا و خاورمیانه تنظیم و تهیه شده است. مفاهیم و تمرین های آموزشی این کتاب راهنما بر چهار اصل استوار است:
(1) در اکثر جوامع، مردان سلطه گرند و زنان تابع و سلطه پذیر.
(2) با ایجاد موازنه قدرت میان مردان و زنان، نه تنها زنان بلکه کل جامعه از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بهره مند خواهد شد.
(3) یک رهبری مناسب آن نوع رهبری است که درخدمت زنان و مردان، فقرا و ثروتمندان، ضعیفان و قدرتمندان به طور یکسان قرارگیرد، یعنی فراگیر و برابری طلب باشد.
(4) رهبری فراگیر، افقی و دموکراتیک از راه ایجاد شبکه ارتباطی مؤثر با دیگران ممکن می شود.

دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
درجستجوی حق انتخاب (آموزه های رهبری برای زنان) - مهناز افخمی، آن آیزنبرگ، هاله وزیری 
مشاوران :
سهیر آزونی، عایشه امام، امینه لمرینی، رابعه نصیری
ترجمه:
نغمه زربافیان
بررسی و ویرایش:
هرمز حکمت، مهرانگیز کار
آزمایش شده در
انستیتیوت آموزشی افغان