پنجشنبه، مرداد ۰۵، ۱۳۹۱

درخت آسوریک (ترجمه از منظومه پهلوی به نظم پارسی) - احسان طبری

باز هم کتابخانه ای بدون اجازه ما وبا حذف قسمتی از کتاب درخت آسوریک مبادرت به نشر آن کرده است.
برای جبران این بی فرهنگی مجددا متن کامل کتاب را در نشانی های جدید معرفی می کنیم: