دوشنبه، تیر ۱۹، ۱۳۹۱

سراج الاخبار (شماره چهارم) - به کوشش باقی سمندر


از ویکی پدیا:
نشریه سراج الاخبار در۹ میزان ۱۲۸۰ تا ۳۰ دلو ۱۲۹۷ هجری شمسی در زمان امیر حبیب اله خان پسر عبدالرحمان خان دو بار به نشر رسید.در مرحله اول این روزنامه درسال 1284 شمسی صرف یک بار به نشر رسید. و مسئولیت نشر این روزنامه را عبدالرئوف قندهاری برعهده داشت. مرحله دوم نشر سراج الاخبارپس از شش سال به تاریخ ۱۲ مهر ۱۲۹۰ شمسی است که مسئولیت آن را محمود طرزی برعهده داشت. در این زمان سراج الاخبار در هر ۱۵ روز یک بار منتشر می‌ شد که نقش مهمی در شکل گیری اجتماع سیاسی مردمان آن دوره داشت. درین دوره جهان به سمت دموکراسی پیش می رفت و درگوش های ملت آوازه مشروطه خواهی پخش گردیده بود.
این روزنامه درتغیرات فکری مردم خیلی اثر داشت. از این که این نشریه مردم را برعلیه انگلیس ها ترغیب و تشویق می‌نمود در نتیجه امیر برای ۱۲ سال معارف را به روی مردم بست. بستن نشر بار دوم این روزنامه طوریست که گروه به عزم کشتن امیر با تفنگچه بروی حمله نمودند.
امیرحبیب اله جان به سلامت برده مسولیت این حمله را به دوش اهل مدارس و نویسندگان انداخت در بار دوم پس از ۸ سال فعالیت این روز نامه را ممنوع قرار داد.
دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
سراج الاخبار (شماره چهارم) - به کوشش باقی سمندر