سه‌شنبه، تیر ۲۰، ۱۳۹۱

مختصر صحیح بخاری - محمد بن اسماعیل بخاری ، اختصار کننده ابوالعباس زین الدین احمد بن احمد بن عبداللطیف الشرجی الزبیدیی ، ترجمه عبدالقادر ترشابی

از متن کتاب:
کتاب حاضر، صحیح ترین کتابی است که در عصر طلایی سنت (قرن سوم ) توسط امیر المؤمنین در حدیث، امام محمد بن اسماعیل بخاری، به رشته تحریر در آمده است.