پنجشنبه، تیر ۲۲، ۱۳۹۱

به روستائیان فقیر (توضیح خواست های سوسیال دموکرات هابرای روستاییان) - لنین ، گروه مترجمین ما