شنبه، شهریور ۲۵، ۱۳۹۱

با طرد اپورتونیزم در راه انقلاب سرخ به پیش!


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
با طرد اپورتونیزم در راه انقلاب سرخ به پیش!  

"نخستین نوشته «گروه انقلابی خلق های افغانستان» (که بعدا به "سازمان رهایی افغانستان" تغییر نام داد) که در سال ١٣٥٢ به تعقیب انشعاب این گروه از جریان شعله جاوید انتشار یافت.
ما آن را به مثابه یک سند مهم تاریخی جنبش چپ انقلابی افغانستان دیجتال سازی نموده در اختیار علاقمندان قرار می دهیم."