یکشنبه، مهر ۰۲، ۱۳۹۱

جامعه شناسان ناآرام (جلد اول) - اگوست کنت (آرامگرای ناآرام) - حسین شیران


اگوست کنت که بود؟

کی و کجا به دنیا آمد؟

دوران زندگی او مقارن با کدام حوادث تاریخی است؟

رخدادهای مهم زندگانی او چه بود؟

میان کنت و سن سیمون چه گذشت؟

کارولین ماسین که بود و چه ارتباطی با کنت داشت؟

چرا اگوست کنت اقدام به خودکشی کرد؟ و چگونه نجات یافت؟

مادام کلوتیلد دوو که بود و چه تأثیری بر زندگانی او گذاشت؟

نحوۀ آشنایی و دوستی کنت با جان استوارت میل چگونه بود؟ عاقبت این دوستی چه شد؟

چرا کنت دوران زندگی خود را به دو دوره تقسیم می کرد؟

چرا و چگونه کنت که در همان آوان جوانی دین و مذهب را کنار گذاشته بود دوباره به مذهب روی آورد؟

مذهب مورد نظر کنت چه بود و چه تأثیری بر زندگانی و روابط او با دیگران داشت؟

اگوست کنت کی و کجا و چگونه درگذشت؟

کارهای مهم کنت در طول زندگانی 59 ساله اش کدامها هستند؟

دلیل اهمیت وی در جامعه شناسی چیست؟ ...

دنیای غرب با کنت و بخصوص گرایش او به مذهب چگونه برخورد کرده است و می کند؟

ما چگونه باید با کنت و افکار او برخورد کنیم؟ آیا نوع برداشت و برخورد ما با کنت مبتنی بر خوداندیشی و خودگزینی است یا صرفاً تبعیتی تام از افکار غرب؟ ...

با خواندن این کتاب پاسخ این پرسش ها را درخواهید یافت!