پنجشنبه، شهریور ۳۰، ۱۳۹۱

این استخوان من است - افروز کاظم زاده


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
این استخوان من است - افروز کاظم زاده
مجموعه شعر
ناشر:نشر زده در الکترونیک (سه پنج)به سال 1391تیرماه
طراح جلد:طاهر علفی
شماره کیوسک:سی و دو
آماده سازی و نظم صفحات:تکنو گراف سه پنج