یکشنبه، شهریور ۲۶، ۱۳۹۱

آغاز سال نوی عبری را به عموم یهودیان جهان تبریک می گوییم


آغاز سال نوی عبری را به عموم یهودیان جهان تبریک می گوییم
 نشریه هفته - ویژه نامه روُش هشانا