دوشنبه، شهریور ۲۷، ۱۳۹۱

تاریخ صنایع افغانستان - گالینه پوگاچینکوا / محمدصدیق طرزی ؛ مهتمم ځملی حیدری

از مقدمه کتاب:
"تاریخچه صنایع قدیم افغانستان را خانم  "گالینه پوگاچینکوا" دانشمند و محقق فرزانه اتحاد شوروی در سال
1963 در "سازمان نشراتی صنایع مسکو" چاپ کرده است.
تاریخچه صنایع قدیم افغانستان دراین سه بخش تهیه شده است:
1-دوره هنری گریک و باختر
2-شاهکارهای قرون وسطی
3-دوره درخشان هرات

کتاب را سال ها پیش از این "محمدصدیق طرزی" از روسی به دری برگردانده است وهمان زمان به انجمن تاریخ سپرده‌شده تا اقبال چاپ یابد. ولی در درازنای این هفت سال هرگز کار چاپ آن به پایان‌نرسیده‌است.
اینک که وزارت اطلاعات و کلتور رسالت چاپ هرچه بیشتر آثار دانشمندان را به خاطر روشن ساختن تمدن وفرهنگ افغانستان نیز به عهده دارد خوشحال است که این کتاب را به مناسبت سمینار بین المللی مطالعات کوشانی در افغانستان، آماده چاپ می‌سازد.
امیدواریم بر اساس رهبری های خردمندانه و داهیانه فرزند فداکار خلق، نورمحمد تره‌کی، رییس شورای انقلابی و صدراعظم افغانستان، یارای چاپ و نشر آثار فراوانی را بیابیم و ترجمه های سودمندتری را در این زمینه به دسترس اهل تحقیق ومطالعه بگذاریم.
بارق شفیعی
وزیر اطلاعات و کلتور
کابل-عقرب 1357"