دوشنبه، شهریور ۲۰، ۱۳۹۱

آرشیو نشریه کابل کالنی (افغانستان) - انجمن ادبی کابل


دانلود رایگان متن کامل
آرشیو نشریه کابل کالنی (افغانستان) - انجمن ادبی کابل


"آغاز تشکیل انجمن های ادبی معاصر به زمان نادرشاه برمی گردد. انجمن ادبی کابل نخستین انجمن ادبی در تاریخ ادبیات معاصر افغانستان به شمار می رود. این انجمن در سال ۱۳۱۰-۱۳۱۲ش  زمان حکومت نادرشاه نظر به ایجابات زمان از طرف دولت و با علاقه مندی شخص محمدنادرخان پایه گذاری شد. شاید پیش ازآن نشست های کوچک تشکیل می شده اما شکل رسمی وسازمان یافته ای نداشت و تنها در سطح دوستانه و کوچک برگزار می گردید."
منبع
مطالب بیشتر درباره انجمن ادبی کابل