جمعه، شهریور ۳۱، ۱۳۹۱

لاله رُخان سَرو قد - نصیر مهرین


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
لاله رُخان سَرو قد - نصیر مهرین
نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1391 ه.ش/ 2012 م
ناشر: بنگاه انتشارات میوند
صفحه آرایی و چاپ: بنگاه انتشارات و مطبعه میوند
كابل، علم گنج، جوار ریاست امور فارمسی، روبه روی لیسه عالی
افغان ترك
0777755006 ، شماره های تماس: 0700284954
سبا كتابخانه:
تیلفون: 0786000123 ، پست بكس: 1278 پسته خانه مركزی كابل

دادخواهی برای رابعه بلخی
محمد كریم نزیهی ( جلوه )
غلام محی الدین ( انیس)
عبدالغفور رحیل دولتشاهی
میرعلی احمد شامل