جمعه، مهر ۱۴، ۱۳۹۱

گاهی خاطره‌ی عشقی اندوهناك از زمان های اكنون - شاپور احمدی