یکشنبه، آبان ۲۱، ۱۳۹۱

دموکراسی یا دموقراضه - سیدمهدی شجاعی

توضیحات:

کتاب، حکایت کشور خیالی غربستان شده است. پادشاه غربستان به نام «ممول» 25 پسر دارد. ممول وصیت می کند تا بعد از مرگش پادشاه بعدی با یک انتخابات مردمی از بین پسرانش انتخاب شود.
پس از مرگ پادشاه، مردم پسر اول را به پادشاهی «انتخاب» می کنند و همینطور حکومت بین بیست و چهار پسر دست به دست می‌شد. داستان کتاب دوره حکومت آخرین پسر یعنی دموقراضه را (که به دلیل زشتی و کوتاه قدی و نقائص جسمانی به این نام خوانده می‌شد) روایت می‌کند.
دیکتاتوری خودی ها و انتخابات قلابی غربستان شباهت های نمادینی با ... دارد.
این کتاب در سال ۸۸ از بازار جمع آوری شد.
دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
دموکراسی یا دموقراضه - سیدمهدی شجاعی (نسخه تايپ شده)
يا