یکشنبه، آذر ۰۵، ۱۳۹۱

دعائم الاسلام في ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الاحكام - حضرت قاضي النعمان (فقه شيعيان امامی اسماعيلی)


اساسی ترين تأليف قاضی نعمان در فقه است. در مورد اهميت اين كتاب همين قدر كافی است كه بگوييم؛ امام معز(ع)  آن را ديكته كرد و كوه علمی آن را تدوين نموده بسان چشمه سار به تشنگان حقيقت عرضه كرد. اين كتاب نه تنها مورد توجه شيعه اسماعيليه بلكه مورد توجه شيعيان اثنی عشری هم هست.
اين كتاب اولين كتاب فقه شيعه مي باشد كه
خدمات گرانبهايی به عالم اسلام كرده است. اين كتاب توسط امام معز(ع) به تمامی نقاط امپراطوری اسماعيلی ارسال گشت و دستور داده شد كه براساس آن پايه های اعتقادی و مراسم دينی اين طريقت را استوار سازند. اين كتاب پس از امام معز (ع) مورد تأييد و تأكيد تمامی ائمه طريقت اصحاب دعوت هاديه قرار گرفته است و همگي بر آن به عنوان اصلی ترين و مهمترين كتاب اعتقادي و مذهبي اين طريقت مهر تأييد زدند و خواندن و درك و به كارگيری آن را از جمله واجبات قرار دادند، به طوری كه مولانا حاكم (ع) در سال 391 هجری قمری نامه ای به يمن براي هارون محمد نوشت و او را در امور حلال و حرام به عمل كردن بر فتاوی كتاب دعائم الاسلام دستور داد و مولانا ظاهر(ع) حكمی صادر كرد كه نگهداری دعائم الاسلام نزد هر شخصي از ضروريات است و حافظ آن مستحق انعام است.

دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
دعائم الاسلام في ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الاحكام  - حضرت قاضي النعمان (فقه شيعيان امامی اسماعيلی)
سخن ناشر
يادداشت مترجم
مقدمه
پيشگفتار
کتاب ولايت
کتاب طهارت
کتاب نماز