دوشنبه، آذر ۰۶، ۱۳۹۱

نهضت سربداران خراسان - ایلیا پاولوویچ پتروشفسکی / زنده یاد کریم کشاورز


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
نهضت سربداران خراسان - ایلیا پاولوویچ پتروشفسکی / زنده یاد کریم کشاورز

مقدمه مترجم:
"مردم ايران زمين پس از هجوم صحرانشينان لگام گسيخته مغول و ترك به رغم سستی و بی سياستی محمد خوارزمشاه و خليفه بغداد هيچگاه از پايداری در برابر متجاوزان غارتگر و خونخوار باز ناي
ستادند.
مقاومت مردم شكل های گوناگون داشت. در آغاز امر به صورت حماسه جلال الدين که مورد تأييد و حمايت مردم بود تجلي کرد و بعد به صورت قيام های محلی  مانند خروج تارابي در بخارا  يا حتي اقدامات مدبرانه بزرگان فارس و گذشت ناگزير در برابر متجاوز وحشي و نيرومند و يا گرويدن به مذهب تشيع در برابر مذهب تسنن (که مورد نظر مغولان بود) ظاهر گشت .
بازپسين ضربه را خروج سربداران خراسان بر کاخ فرمانفرمايی و غارتگری ايلخانان مغول وارد آورد و يحيی کرابی سرور
سربدار بساط خودکامی طوغای تيمور را در خراسان سرنگون ساخت."

"آقاي ای . پ . پطروشفسكي که يكي از ايرانشناسان بنام کشورهمسايه ما  اتحاد شوروی  می باشد رساله ای در اين موضوع  گرد آورده اند. تا اندازه ای که به خاطر دارد اين نخستين اثر مرتب و مستقلی است که درباره خروج سربداران خراسان منتشرشده است و بدين سبب به ترجمه آن اقدام شد . بديهي است که هموطنان دانشمند مي توانند آثار دقيق تر و بهتری به خوانندگان فارسي زبان عرضه دارند. ولی به نظرمي رسد که تا پيدايش آثار مزبورکه حقاً بايد در اين موضوع مهم تاريخی به قلم استادان محقق ايرانی نوشته شود  اين رساله مفيد خواهد بود."