دوشنبه، آذر ۲۷، ۱۳۹۱

جنبش رهایی‌بخش ترکمن‌های ایران (قیام سال‌های ۱۹۱۷-۱۹۲۵) - خ. آتایف / ب. باتیروف / سعید


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
جنبش رهایی‌بخش ترکمن‌های ایران (قیام سال‌های ۱۹۱۷-۱۹۲۵) -  خ. آتایف / ب. باتیروف / سعید
انستیتوی تاریخ فرهنگستان علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی ترکمنستان
انتشارات حزب توده ایران
چاپ اول مهرماه ۱۳۶۶