شنبه، آذر ۱۱، ۱۳۹۱

درس هایی از جنگ افغان /شوروی - الیویه روا / سلطان احمد بهین


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
درس هایی از جنگ افغان /شوروی - الیویه روا / سلطان احمد بهین 
خطاط : عبدالرٌب نسیمی
تایپ: شیر محمد
تیراژ:  ۱۰۰۰نسخه
سال چاپ: ۱۳۷۳