شنبه، آذر ۲۵، ۱۳۹۱

اهمیت گسست لنین از ماركسیسم عامیانه برای بازسازی چپ


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
اهمیت گسست لنین از ماركسیسم عامیانه برای بازسازی چپ
كوین اندرسون، میشل لووی، جان ریز، استاتیس كوولاكیس، ساوس میشل متساس، لویی آلتوسر، جان مالینو /ح. مرتضوی، ح. آزاد، ع. ا. معصوم بیگی، ج. طباطبایی
طرح روی جلد فوسه كپی
نشر بیدار
دی ماه 1390