پنجشنبه، آذر ۱۶، ۱۳۹۱

روش تقریبات متوالی - نااوم یاکولوویچ ویلنکین / قاسم کیانی مقدم


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
روش تقریبات متوالی - نااوم یاکولوویچ ویلنکین / قاسم کیانی مقدم

(Метод Последовательных Приближений)
(Наум Яковлевич Виленкин)
انتشارات میر مسکو
سال ۱۹۷۹