یکشنبه، فروردین ۲۵، ۱۳۹۲

بزرگداشت ضعف - الکساندر ژلین / فروغ طاعتی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
بزرگداشت ضعف - الکساندر ژلین / فروغ طاعتی

زندگینامه الکساندر ژلین معلول مغزی که توانست در رشته فلسفه در دانشگاه ادامه تحصیل دهد.