سه‌شنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۹۲

آرتهاشترای کاتیلیا (روش مدیریت مالی و حکومت اقتصادی) - شاردا ناندرام / نانیک روپانی / محمدرضا نوروزی / محمد نوروزی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
آرتهاشترای کاتیلیا (روش مدیریت مالی و حکومت اقتصادی) - شاردا ناندرام / نانیک روپانی / محمدرضا نوروزی / محمد نوروزی

کائوتيليا بزرگترين اقتصاددان سياسی تمام ادوار هندوستان است.
از ديدگاه او فعاليت های اقتصادی قوای محرکه هر نوع توزيع سياسی هستند .او مدافع محدوديت قدرت ماليات گيری دولت، نرخ پايين ماليات، افزايش تدريجی ميزان ماليات و مهمتر از همه وضع سيستم مالياتی که قابليت انطباق داشته باشد.
او معتقد بود دولت بايد در زمينه خاک، آب و معادن سرمايه گذاری نمايد.
وی يک دولتمرد واقعی بود که بين واقعيت و تئوری پل ساخت .ايده آل او يک حکومت خوب بود .او معتقد بود رفتارهای نادرست داخل سيستم می بايست توسط يک ابزار داخلی بررسی و اصلاح گردد .بسياری از ديدگاههای کائوتيليا در عصر حاضر نيز
قابل اجرا هستند.