پنجشنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۹۲

طب روح - دکتر بهرام الهی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
طب روح - دکتر بهرام الهی
از مجموعه کتب اهل حق (یارسان)
مجموعه سخنرانی های بهرام الهی در دانشگاه سوربن پاریس ۱۹۹۸-۱۹۹۹
کتاب حاضرنوشته بهرام الهی است.عنوان« طب روح» یا« اخلاق اصیل» به روشنی مبین مباحث کتاب است که در آن تحقیق درباره« اخلاق» مورد تاکید قرار گرفته است. «اصیل» از آن رو بر اخلاق افزوده شده تا از هر گونه سوء تعبیری جلوگیری شود. اخلاق اصیل، اخلاقی است منطبق بر فطرت واقعی و ملکوتی.