چهارشنبه، تیر ۱۹، ۱۳۹۲

دیالکتیک تاریخ - لوئی آلتوسر / بابک سلیمی زاده


توضیح مترجم: متنی که در اینجا ارائه می شود، بخشی از کتاب «سیاست و تاریخ» نوشته ی لوئی آلتوسر است. بدایع نظری آلتوسر در مورد فلسفه سیاسی، در این فصل او را به خوانشی ژرف در باب تمامیتِ طبیعت-اصل حکومت ها و رابطه ی آن با تاریخ در اندیشه ی منتسکیو می رساند. در خوانش آلتوسر از «روح القوانین»، همان روش بی بدیل او را شاهدیم که خود «رویت پذیرکردن امور رویت ناپذیرِ» یک متن می نامید. آلتوسر فلسفه را یک پراتیک نظری قلمداد می کرد. امید که ترجمه و خواندن آن نیز چنین باشد.

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
دیالکتیک تاریخ - لوئی آلتوسر / بابک سلیمی زاده