پنجشنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۹۲

زبان فارسی و حکومت‌های ترکان، نوشته دکتر جلال متینی، مجله ایران‌شناسی، پاییز 1372، شماره 19، صص 626-596