جمعه، شهریور ۲۹، ۱۳۹۲

زبان های پامیری - ت.ن. پاخالینه / ماه گل سلیمان دوست / فهیمه ابدالی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
زبان های پامیری - ت.ن. پاخالینه / ماه گل سلیمان دوست / فهیمه ابدالی  
کابل، 1366
ویراستار:نوروزعلی ثابتی
آکادمی علوم جمهوری افغانستان
 مرکز زبانها و ادبیات
 انستیتوت ملیت های برادرزبانهای پامیری
 پیشگفتار ویراستار:
 ت. ن. پاخالینه (Т. Н. ПАХАЛИНА)، یک زن دانشمند روسی بوده که در قسمت زبانهای پامیری (شغنانی – روشانی، سریقولی، یزغلامی، اشکاشمی – سنگلیچی، واخانی، و منجانی) تحقیقات نموده و در این زمینه حاصل تحقیقاتش را درکتابی زیرنام « زبان های پامیری» درسال 1969 میلادی درمسکوبه روسی:ПАМИИРСКИЕ ЯЗЫКИ به زیور چاپ آراسته است. در حقیقت، پاخالینه زحمات بسیار زیادی را متقبل شده و زبانهای پامیری را در چین و اتحاد شوری وقت (تاجیکستان کنونی) مطالعۀ سیستماتیک نموده است. نظام آوا شناسی، واجشناسی، صرف و نحو این زبان ها، و همچنان تاریخچۀ مختصر پژوهش هایی که قبلاً در راستای این زبانها صورت گرفته، همه را با در نظر داشت اسلوب زبانشناسی تشریحی مطالعه و با یکدیگر مقایسه نموده است. وی در این راستا، عمر گرانبهای خویش را وقف بررسی، تحقیق، و مطالعه این زبان ها نموده است.
ПАМИИРСКИЕ ЯЗЫКИ-Т. Н. ПАХАЛИНА
نسخه اصلی کتاب
انتشارات دانش
مسکو - سال 1969