جمعه، مهر ۱۲، ۱۳۹۲

خوشا آینه که به گریه ام نمی خندد (مجموعۀ دوازده داستان) - گیل آوایی