دوشنبه، مهر ۱۵، ۱۳۹۲

سمریه - ابوطاهر بن قاضی ابوسعید سمرقندی /به سعی و اهتمام نیغولای وسه لوسکی مدرس در دارالفنون مبارکه پطرز بورغ


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
 سمریه - ابوطاهر بن قاضی ابوسعید سمرقندی /به سعی و اهتمام نیغولای وسه لوسکی مدرس در دارالفنون مبارکه پطرز بورغ
یا
سمریه - ابوطاهر بن قاضی ابوسعید سمرقندی /به سعی و اهتمام نیغولای وسه لوسکی مدرس در دارالفنون مبارکه پطرز بورغ
چاپ ۱۹۰۴
پطرز بورغ
در مزارات سمرقند و سایر معلومات راجع به آن شهر


نسخه دیگری از این کتاب در سالیان گذشته به کوشش جاویدنام ایرج افشار منتشر شده که با این نسخه تفاوت دارد وتصحیح شده آن است.