پنجشنبه، آبان ۰۲، ۱۳۹۲

در جستجوی عدالت اجتماعی - ج. هادلستون / حوریوش رحمانی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
در جستجوی عدالت اجتماعی - ج. هادلستون / حوریوش رحمانی
از مجموعه کتاب های آموزش بهایی
ناشر: سنچوری پرس
در این کتاب تلاش های بشریت در راه دستیابی به عدالت اجتماعی از سرآغاز تمدن تا آخرین سالهای قرن بیستم به طور اجمال دنبال شده و دست آوردهای این حرکت اصیل تاریخی در هر زمان و در چهارچوب هر نظام عقیدتی با دیدی منصفانه و برکنار از هرگونه گرایش و جانب گیری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در این رهگذر، نویسنده کوشیده است تا با نگرشی وسیع و بی طرفانه، جنبه های مثبت و منفی هر جنبش را مورد بحث قرار دهد و موفقیت ها و شکست های آن را برشمرده نقش آن را در پیشبرد میراث عدالت اجتماعی روشن سازد.   مطالعۀ این کتاب برای همۀ کسانی که صادقانه خواهان پیشرفت مادی و معنوی بشریت و جویای استقرار عدالت در جامعه می باشند می تواند سودمند واقع گردد.