چهارشنبه، آبان ۰۱، ۱۳۹۲

اقتصاد سیاسی شیوه تولید سرمایه داری - (ف.م.جوانشیر) فرج الله میزانی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
اقتصاد سیاسی شیوه تولید سرمایه داری - (ف.م.جوانشیر) فرج الله میزانی
با ذکر نمونه هایی از رشد سرمایه داری در ایران
انتشارات حزب توده ایران
چاپ دوم : پاییز 2013