چهارشنبه، آبان ۲۲، ۱۳۹۲

پشت درخت توت - احمد پوری


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
پشت درخت توت - احمد پوری
نشر نوگام
لندن

این کتاب چندین سال در وزارت ارشاد ایران منتظر کسب مجوز بود که متاسفانه موفق به اخذ آن نشد.