پنجشنبه، آبان ۲۳، ۱۳۹۲

سپتامبر: نتیجه عملیات مخفی «سیا» و یا محصول کار موساد؟ - لوران گوینو / خ.طهوری


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
سپتامبر: نتیجه عملیات مخفی «سیا» و یا محصول کار موساد؟ - لوران گوینو / خ.طهوری

توجه:معرفی این کتاب به منزله تایید مندرجات آن نیست وصرفا جنبه اطلاع رسانی دارد.
این نظریه که در حادثه یازدهم سپتامبر عناصری از دولت یا جامعه اطلاعاتی اسراییل نقش داشته اند سالهاست که محل مناقشه اصحاب قلم است و هنوز به اثبات نرسیده است.
شاید انتشار اسناد محرمانه در پنجاه سال بعد از این حادثه بتواند درستی یا نادرستی این فرضیه را به اثبات برساند.
باقر کتابدار