چهارشنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۹۳

اوضاع سیاسی، اجتماعی وجغرافیای تاریخی قندهار (بعداز اسلام تاپایان عصر صفوی) جلد اول - فاروق انصاری