یکشنبه، فروردین ۱۷، ۱۳۹۳

تروریست ها هم گریه می کنند (مجموعه داستان) - علیرضا میراسداله


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
تروریست ها هم گریه می کنند (مجموعه داستان) - علیرضا میراسداله
ناشر:نشر زده در الکترونیک (سه پنج)به سال 1393 فروردین ماه
طراح جلد :سحر جعفری
شماره کیوسک:پنجاه و پنج
آماده سازی و نظم صفحات:تکنو گراف سه پنج