چهارشنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۹۳

تجلیل پنجصد وپهجاهمین سال تولد نورالدین عبدالرحمن جامی متوفی ۸۹۸ شامل پیام ها وبیانیه ها