شنبه، اردیبهشت ۲۷، ۱۳۹۳

فوکو و نظریه ی کوییر - تمسین اسپارگو / حمید پرنیان


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
فوکو و نظریه ی کوییر - تمسین اسپارگو / حمید پرنیان
انتشارات گیلگمیشان (نشر دگرباشان جنسی)
تورنتو - کانادا
بهار 2014
طرح جلد از عسل بصیر