جمعه، تیر ۰۶، ۱۳۹۳

وصیت نامه ی لنین و بروصیت نامه ی لنین - لئون تروتسکی برگردان: شورش رها (شادیار عمرانی)