چهارشنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۹۳

رجال کتاب حبیب‌السیر : از حمله مغول تا مرگ شاه اسمعیل اول با مقدمه و سه فهرست / [ت‍أل‍ی‍ف‌ غ‍ی‍اث‌ال‍دی‍ن‌ب‍ن‌ ه‍م‍ام‌ال‍دی‍ن‌ خ‍وان‍دم‍ی‍ر] ؛ گردآورنده عبدالحسین نوائی