دوشنبه، تیر ۳۰، ۱۳۹۳

قاموس لهجه دری هزاره گی - شاه علی اکبر شهرستانی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
قاموس لهجه دری هزاره گی - شاه علی اکبر شهرستانی 
انتشارات دانشگاه کابل
سال ۱۳۶۱
با همکاری مرکز زبان ها و ادبیات آکادمی علوم جمهوری دموکراتیک افغانستان