شنبه، تیر ۲۸، ۱۳۹۳

م‍ان‍ی‌ و دی‍ن‌ او (دوخ‍طاب‍ه‌ س‍ی‍دح‍س‍ن‌ ت‍ق‍ی‌زاده‌ دران‍ج‍م‍ن‌ای‍ران‍ش‍ن‍اس‍ی‌) - احمد افشار شیرازی