پنجشنبه، مرداد ۳۰، ۱۳۹۳

مثنوی نٌه سپهر - حضرت امیر خسرو دهلوی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
مثنوی نه سپهر - حضرت امیر خسرو دهلوی

با تصحیح و تحشیه و مقدمه در زبان انگلیسی
از محمد وحید مرزا معلم عربی و علوم اسلامیه
در جامعه لکنهو، هند
کلکته
سال ۱۹۳۸