جمعه، مرداد ۱۷، ۱۳۹۳

علل عقب‌ماندگی و توسعه‌ ناموزون سرمایه‌داری جان ویکز- الیزابت دور ترجمه نظم نوین نشر نظم:۱۳۵۹


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
علل عقب‌ماندگی و توسعه‌ ناموزون سرمایه‌داری - جان ویکز / الیزابت دور 
ترجمه نظم نوین
نشر نظم:۱۳۵۹